طراحی
طراحی

هدف از طراحی چیست؟

هدف از طراحی چیست؟ طراحی را به عنوان دانشی تعریف می کنند که هدف از آن خلق یک طرح از یک تصویر یا برداشت ذهنی است. این تصویر امکان دارد کاملاً خیالی و ساخته و پرداخته ذهن انسان باشد بدون اینکه مصداق بیرونی برای آن وجود داشته باشد ؛ یا اینکه می تواند برگرفته از تصاویر […]